RODO

RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  ( Dz. Urz. UE L. 119 z  04.05.2016 ) informujemy, że :

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
MUSI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul.Paderewskiego 14 , 25 -004 Kielce
2.Kontakt z inspektorem Ochrony Danych
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla , ul. Wapiennikowa 2 lok.4 , 25-112 Kielce
email: iod@czi24.pl
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu :
niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby , której dane dotyczą ; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt b ), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami ; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt a ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych /;
wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi ; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych / ;
realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, a w szczególności :  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;  prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/ sprzedaży/ produkcji ; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt f ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
4. Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące  w realizacji usługi
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki , dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe  przechowywane  będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania